Fons d’inversió GPS

Què és un fons d’inversió GPS?

La nostra gamma de fons d’inversió GPS (Global Portfolio Strategy) són carteres les quals, la seva composició, ve determinada per una distribució òptima d’actius per a cadascun dels perfils de risc definits per la nostra Societat Gestora.

El nostre equip gestor s’encarrega d’implementar aquestes carteres mitjançant una acurada selecció de gestors de reconegut prestigi internacional, per a cadascun dels actius potencialment invertibles.

Els Fons d’inversió GPS permeten simplificar el procés d’inversió en 4 estratègies segons el perfil de risc de l’inversor.

 

Fons d'inversió GPS - Imatge decorativa
¿Por qué los fondos son un vehículo óptimo para la planificación financiera?

Per què els fons són un vehicle òptim per a la planificació financera?

  • Gestió activa i professional
  • Avantatges fiscals
  • Eficiència en costos
  • Accés a inversions globals
  • Selecció de les millors idees d’inversió sense conflicte d’interès

GINVEST GPS CONSERVATIVE SELECTION

Estratègia conservadora

Per a inversors que valoren la seguretat de les seves inversions i prioritzen la preservació de capital. Es buscarà la màxima rendibilitat, però sempre que no suposi assumir riscos importants sobre la seva inversió ni disminució en la liquiditat. Accepta que, en situacions econòmiques excepcionals la valoració de la seva cartera pugui ocasionar-li pèrdues de fins a un 5%-10% anual. L’objectiu de rendibilitat de l’estratègia serà aconseguir rendibilitats superiors a les que ofereixen les inversions sense risc en aproximadament 200 punts bàsics.

Per a aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 15% i el 25%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió gestionats per especialistes en cada classe d’actiu i vehicles de gestió passiva eficients en costos. Aquesta estratègia és recomanable per a horitzons temporals no inferiors a 3 anys

GINVEST GPS BALANCED SELECTION

Estratègia moderada

Per a Inversors que busquen superar a la inflació en el mitjà termini i per tant aconseguir un creixement real del seu patrimoni financer. Per a això estan disposats a assumir riscos controlats però superiors als acceptats pels inversors conservadors.

A nivell orientatiu, accepta que, en situacions econòmiques excepcionals la valoració de la seva cartera pugui ocasionar-li pèrdues que poden oscil·lar entre un 10%-15% anual. L’objectiu de rendibilitat de l’estratègia serà assolir rendibilitats superiors a les que ofereixen les inversions sense risc en aproximadament 400 punts bàsics.

Per a assolir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 45% i el 55%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió gestionats per especialistes en cada classe d’actiu i vehicles de gestió passiva eficients en costos. Aquesta estratègia és recomanable per a horitzons temporals no inferiors a 5 anys.

GINVEST GPS DYNAMIC SELECTION

Estratègia dinàmica

Per a Inversors que busquen obtenir una important revaloració del seu patrimoni en el llarg termini Per a això estan disposats a assumir riscos elevats, si bé mantenen una part de les seves inversions en actius de baixa volatilitat per a controlar el risc agregat.

A nivell orientatiu, accepta que, en situacions econòmiques excepcionals la valoració de la seva cartera pugui ocasionar-li pèrdues que poden oscil·lar entre un 15%-20% anual. L’objectiu de rendibilitat de l’estratègia serà assolir rendibilitats superiors a les que ofereixen les inversions sense risc
en aproximadament 600 punts bàsics.

Per a assolir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 65% i el 75%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió gestionats per especialistes en cada classe d’actiu i vehicles de gestió passiva eficients en costos. Aquesta estratègia és recomanable per a horitzons temporals no inferiors a 7 anys.

GINVEST GPS LONG TERM SELECTION

Estratègia llarg termini

Per a Inversors que busquen maximitzar la rendibilitat del seu patrimoni en el llarg termini. Per a això estan disposats a assumir el risc associat als mercats de renda variable A nivell orientatiu, accepta que, en situacions econòmiques excepcionals la valoració de la seva cartera pugui ocasionar-li pèrdues superiors al 20% anuals. L’objectiu de rendibilitat de l’estratègia serà aconseguir rendibilitats superiors a les que ofereixen les inversions sense risc en aproximadament 800 punts bàsics.

Per a aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 80% i el 100%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió gestionats per especialistes en cada classe d’actiu i vehicles de gestió passiva eficients en costos. Aquesta estratègia és recomanable per a horitzons temporals no inferiors a 7 anys.

Com seleccionem l’estratègia?

01

Ens coneixem i definim el teu perfil com a inversor

El teu assessor personal avaluarà quins són els teus objectius d’inversió, la teva situació financera i coneixements relatius a productes i actius financers a l’efecte de determinar quin és el teu perfil de risc com a inversor. Aquest punt és clau per a garantir-te la màxima protecció com a inversor i respondre de la idoneïtat de les nostres propostes.

02

T’assignem l’estratègia adequada

En funció de les teves necessitats futures de capital, et proposarem les estratègies adequades que maximitzin la rendibilitat esperada en l’horitzó o horitzons temporal determinats en el teu procés de planificació personalitzada.

03

Fem un seguiment

Trimestralment, el teu assessor, es posarà en contacte amb tu per a avaluar el grau d’èxit de l’estratègia i t’informarà sobre els canvis efectuats en les carteres, visió dels mercats i en general de tota aquella informació rellevant que et permeti realitzar un seguiment exhaustiu de l’evolució de les teves inversions.

Contacta amb nosaltres

Llamar Contactar