GINVEST GPS FI

Defensive Selection

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euríbor a 12m + 50 pb en un horitzó temporal de 2 anys i amb una volatilitat mitjana inferior al 2 %. Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa. La inversió en renda fixa oscil·larà entre el 90 % i el 99 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos del mercat, així com a les fluctuacions de la taxa de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN:

ES0125424046

CATEGORIA DEL FONS:

Renda fixa internacional

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

9/10/2020

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

10€

DIPOSITARI:

Banco Inversis S.A.

COMISSIÓ:

1% sobre el patrimoni

9% sobre els resultats

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

Gestors

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions