Adquantid SICAV SIF

Penguin Global Fund

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 450 pb en un horitzó temporal de 5 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 10 %. Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos del mercat, així com a les fluctuacions de la taxa de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN:

LU0640580964

CATEGORIA DEL FONS:

Renda variable mixta internacional

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

05/07/2011

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

125.000€

DIPOSITARI:

Quintet Private Bank

COMISSIÓ:

Gestió 1,50%

Èxit 15%

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

ASSESSORS

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions