Profitalia SICAV

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

La SICAV espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 600 pb en un horitzó temporal mínim de 5 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 15 %. Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una combinació d’actius de renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 60 % i el 90 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions de la SICAV estan subjectes als riscos del mercat, així com a les fluctuacions de la taxa de canvi de les divises. La SICAV pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN:

ES0176214031

CATEGORIA DE LA SICAV:

Global

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

26/12/2002

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

1€

DIPOSITARI:

Santander Securities

COMISSIÓ:

Gestió 0,25%

Assessorament 0,40%

Custòdia 0,10%

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

ASSESSORS

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions