Valoració per suma de les parts. Quin és l’import del teu patrimoni?

Quantes vegades t’has preguntat quin és el valor del teu patrimoni?

 

Segurament que més d’una vegada. L’objectiu d’aquest article és ensenyar com valorar el total del teu patrimoni d’una forma correcta, així com realitzar una correcta valoració d’un holding empresarial o una empresa amb unitats de negoci molt diferenciades.

 

Suma de parts; què entenem per això?

 

Després d’aprendre a valorar una empresa amb el mètode de descompte de fluxos de caixa, així com de dur a terme una valoració per múltiples, a continuació aprofundirem amb el mètode de valoració SOTP (Sum of the parts), el qual ens serà més útil (i fàcil) per a valorar uns certs tipus de negocis.

El mètode de valoració per suma de les parts, és ideal per a aquelles empreses que tenen diverses unitats de negoci molt diferenciades (Amazon per exemple, té Amazon marketplace i AWS), així com holdings empresarials (conglomerats amb diferents participacions significatives en altres empreses) o de societats d’inversió immobiliària (Socimis).

Farem una cosa senzilla perquè tots el puguem entendre. Imaginem que fa dos anys vam comprar un cotxe per 15.000 € a crèdit. En l’actualitat, el valor de mercat del cotxe és de 8.500 € i ens queden per pagar 4.000 € del crèdit. Al mateix temps, fa 10 anys vam comprar un pis, en el qual vivim avui, per 250.000 €. Evidentment, ens vam haver d’hipotecar en el seu moment. A dia d’avui el valor del pis és de 300.000 € i el capital pendent de la nostra hipoteca és de 80.000€. Per finalitzar, al compte bancari hi tenim ni més ni menys que 12.300 € i un fons d’inversió per valor de 33.000 €. Amb tota aquesta informació, Quin és el valor del meu patrimoni?

 

1) Valor dels actius

En primer lloc, haurem d’analitzar el valor dels actius en qüestió. Quan diem que el valor de mercat del cotxe és de 8.500 € o el valor del pis és de 300.000 €, hem de tenir en compte diverses qüestions. Aquest mercat és líquid? Demà podria vendre-ho per aquest import? Si la resposta és sí, podríem valorar-ho per aquest import. Si és que no, segurament hauríem d’aplicar un descompte per manca de liquiditat o, en alguns casos, un descompte per la impossibilitat de vendre uns certs actius (encara que tinguin valor).

Com la situació actual és incerta, aplicarem un descompte manca de liquiditat per a valorar uns certs actius. Posem un 10%. El que aquí diem és que tot i que el valor de mercat del pis és de 300.000€, si demà el volem vendre, potser no el venem. Però si ho posem a la venda per un 10% inferior, és a dir 300.000€ * 0,90 = 270.000€, llavors en un breu període de temps sí que ens ho comprarien.

Tenim que:

1.- Valor de mercat del cotxe = 8.500 €. Valor per a nosaltres descomptant la manca de liquiditat = 8.500 € * 0,90 = 7.650 €.

2.- Valor de mercat del pis 300.000 €. Valor per a nosaltres descomptant la manca de liquiditat = 300.000 € * 0,90 = 270.000 €.

 

D’altra banda, tenim els nostres diners en compte corrent i el valor del nostre fons d’inversió (que fluctua de manera diària). Aquests són actius líquids i amb valoració diària, per la qual cosa no hem de fer cap ajust en la seva valoració.

Amb tot això, el valor dels nostres actius és el següent:

VALOR ACTIUS

Cotxe

7.650,00 €

Pis

270.000,00 €

Compte corrent

12.300,00 €

Fons d’inversió

33.000,00 €

TOTAL

322.950,00 €

 
2) Deute

No tot és sumar el nostre valor patrimonial. És necessari també tenir en compte el deute per a saber el valor total del nostre patrimoni. Aquí ens queden per pagar 4.000 € del cotxe i 80.000 € del pis.

ULL! Hem de tenir clara la diferència entre capital pendent i deute pendent. El deute pendent és la suma de totes les quotes que ens falten per pagar. En cada quota (si parlem d’un préstec francès) hi ha una part d’interessos i una part de devolució del capital. Pel que en el moment de calcular el nostre patrimoni hem de tenir en compte la part del capital que ens queda pendent. La part d’interessos entraria com a despesa mensual, però com que el que estem fent és una valoració per suma de parts el nostre focus és el Balanç de situació personal, així que de lo altre no parlarem.

Si entenem els valors donats com a capital pendent, en el suposat cas de realitzar una amortització total avui dia, el nostre deute restant és de 84.000 € (4.000 € + 80.000

 

3) Patrimoni Net

Entendrem com el valor del nostre patrimoni net total la diferència entre la valoració dels nostres actius (descomptats per manca de liquiditat, falta de mercat o de control), menys el valor del nostre capital pendent. El resultat total seria el següent:

PATRIMONI PERSONAL

Cotxe

7.650,00 €

Pis

270.000,00 €

Compte corrent

12.300,00 €

Fons d’inversió

33.000,00 €

Valor Actius

322.950,00 €

Deute cotxe

4.000,00 €

Deute pis

80.000,00 €

Valor Deute

84.000,00 €

Valor Patrimoni

238.950,00 €

 


I, en l’àmbit empresarial, com podem utilitzar aquest mètode de valoració?

 

Evidentment, aquest mètode no és útil per a qualsevol empresa. Tal com hem comentat anteriorment, és només útil per a empreses amb unitats de negoci molt diferenciades, holdings empresarials i/o fins i tot socimis (Societats d’Inversió Immobiliària). Però… Com ho podem aplicar?

1) Empreses amb unitats de negoci molt diferenciades

En aquest cas el que hauríem de realitzar és una valoració de cadascun dels negocis, ja sigui per múltiples o per descompte de fluxos de caixa, per obtenir la valoració de cada negoci. Cada negoci seria entès a tall d’exemple, com el nostre cotxe i/o pis.

2) Holdings empresarials

En el cas de tenir participades cotitzades, seria fàcil de realitzar una valoració de cadascun dels actius del holding, ja que seria el seu preu de mercat. És a dir, si un holding té el 10% d’una empresa, i la seva capitalització borsària és de 100 milions d’euros, el valor d’aquest actiu per al holding seria de 10 milions. En aquest cas hauríem de realitzar un ajust pels costos d’estructura per a mantenir el holding creat.

3) Socimis

S’hauria de realitzar un informe extern, actiu per actiu, per saber el valor total de tots els actius que dita Socimi té en cartera. En aquest tipus d’empreses, aquest tipus de valoració sí que té molt sentit i podem entendre de forma molt clara el valor de l’empresa en global, descomptant el deute i la caixa. En certes situacions, com en l’actual, el valor del seu patrimoni net varia molt de la seva capitalització borsària, per la qual cosa ens indica que el mercat creu que els preus dels actius en qüestió s’ajustaran. És a dir, que els informes de valoració dels actius, encara no reflecteixen el valor actual de mercat. O per al contrari, si no fos així, representaria una oportunitat per a l’inversor.

 

Conclusió

 

És important destacar que aquest mètode de valoració no pot utilitzar-se de forma aïllada. La combinació de diferents mètodes ens ajudarà a establir un rang per a valorar una empresa de manera correcta. A més, amb tot això, no ens serà suficient com per a poder donar una opinió exacta de la seva valoració. Per arribar a això, és necessari entendre el model de negoci d’aquesta empresa, la implicació del seu equip directiu, les dinàmiques del sector en el qual opera i una infinitat de variables les quals ens farien arribar a una certa idea sobre el seu present, així com la seva evolució futura i valoració correcta.

Com sempre, a curt termini el mercat pot tornar-se irracional i no actuar d’acord a la realitat empresarial que viu una companyia. Tot i així, a llarg termini la racionalitat torna als inversors i llavors sí que el seu preu hauria de convergir amb el seu valor real, el qual requereix d’un anàlisi exhaustiu.

 

 

Miquel Cantenys

Gestor d’inversions