Data
11 octubre 2022

Compartir


 “Què és real? Com defineixes allò real? Si estàs parlant del que pots sentir, del que pots olorar, del que pots assaborir i veure, llavors el real són simplement senyals elèctrics interpretats pel teu cervell.”

 

Aquestes són les paraules es van utilitzar en la pel·lícula “The Matrix” per a explicar a l’espectador com interpreta el nostre cervell la realitat que ens envolta. Aquesta interpretació efectuada per milions de persones pot derivar en diferents realitats que conviuen en el mateix moment, diferents cervells interpretant de manera diferent tota la informació rebuda i avaluant una situació de múltiples formes.

Si aquesta idea la traslladem als mercats financers arribem a una conclusió, el curt termini d’un sistema econòmic és impossible de predir perquè el fet de conviure en realitats múltiples provoca que el mercat es comporti de manera irracional.

En les ciències exactes, com pot ser la física, tot es redueix a la causalitat, causa i efecte, és a dir, si es produeix un succés A, llavors el succés B passarà segur. Molt diferent del que succeeix en les finances, on les emocions, generades per diferents percepcions de la realitat, produeixen resultats diferents cada vegada que es dona un succés A, podent desencadenar un succés B, C, D o F en funció de les variables X, Y o Z.

Perquè un mercat fos eficient hauria de respectar el principi de la causalitat i gairebé mai es compleix aquest principi , en el curt termini.

No podem predir el futur, però ens podem preparar i aquesta és sens dubte és una dels principals pilars de Ginvest, perquè, encara que no sapiguem que passarà en el curt termini podem estar preparats per a afrontar qualsevol impacte que es pugui produir, d’aquí la importància de realitzar una bona anàlisi per a cobrir totes les possibilitats.

Actualment es pot entendre que des de la perspectiva d’un inversor es contempli un panorama complex, és per això que a continuació els volem detallar quins són els quatre principals riscos que a Ginvest creiem que poden tenir especial rellevància en el trimestre vinent i com es prepara el nostre equip de gestió per a pal·liar els efectes que aquests puguin tenir sobre els fons i les carteres dels nostres co-inversors.

 

1. Inflació i tipus d’interès

 

Sens dubte una inflació que es mantindrà elevada és un dels principals riscos que preveiem per a el trimestre vinent ja que en les últimes dades publicades aquesta ha sortit per sobre de l’esperat, obligant els principals bancs centrals a accelerar les pujades dels tipus d’interès. Actualment l’IPC interanual de la zona Euro se situa en el 9.1% i el dels Estats Units en el 8.3%.

A Ginvest, som conscients que una elevada inflació i conseqüentment una pujada de tipus d’interès per part dels bancs centrals, implica menor creixement i un impacte important en la renda familiar i empresarial. Fins i tot la reserva federal diu que no preveu que la inflació baixi del 2% fins a 2025, això significa que hem de tenir una cartera molt preparada per a un període llarg d’inflació elevada.

Davant aquesta perspectiva, en la renda variable, el que fem és dotar la cartera amb fons d’empreses que tinguin poder de fixació de preus en el mercat perquè puguin traslladar la pujada de preus al consumidor. A més, destinem una part de la cartera a sectors estructurals com el sector salut, el qual històricament ha demostrat un bon comportament en períodes d’inestabilitat.

Per la part de renda fixa seguim centrats en baixes duracions i en actius d’alta qualitat creditícia, no obstant això, vista l’escalada de tipus que ja descompta el mercat, hem iniciat una rotació a duracions majors. Comentar també, que hem incorporat una petita part de bons lligats a la inflació.

 

2. Conflicte bèl·lic Rússia Ucraïna

 

La guerra està afectant sobretot el vell continent europeu i tots ens fem la mateixa pregunta, quant durarà? Ningú ho pot saber. Una guerra es tracta d’un factor no inclòs en cap model econòmic i el pèndol pot girar en qualsevol moment en qualsevol direcció.

Arran del conflicte bèl·lic s’ha comprovat el problema que té Europa amb la transició energètica. El continent encara és molt dependent dels combustibles fòssils els quals una gran part són subministrats per Rússia i en esclatar la guerra s’ha demostrat que encara no estem preparats per a escalar tota la producció actual a energies verdes/renovables. Per aquest motiu hem vist un gran increment en el preu de la llum i del gas en els últims mesos.

Encara que l’increment del preu de l’energia afecta per igual a tot el continent, veiem que a nivell empresarial de moment l’impacte ha estat major als països de la zona Nord, ja que els de sud, com a Espanya, Itàlia, Portugal o Grècia han gaudit d’un gran estiu en termes turístics.

Per a pal·liar aquests efectes a Ginvest a nivell estratègic hem infraponderat el nostre vèrtex europeu respecte la resta dels vèrtexs, ja que com he dit, creiem que serà la zona més afectada per la guerra.

En segon lloc, a nivell de selecció d’actius, sobreponderem els fons d’energia renovables, els quals creiem que es veuran beneficiats d’aquesta transició energètica.

En últim lloc, la part que reduïm d’Europa la diversifiquem de manera tàctica obrint posició en un fons australià amb un biaix en matèries primeres, la qual cosa aporta descorrelació a la cartera i ens permet aprofitar l’increment de preu de les matèries primeres.

 

3. Alentiment Econòmic Global

 

De moment veiem que la demanda global es manté estable i els últims beneficis empresarials continuen creixent. No obstant això, veiem alguns indicadors que estan descomptant una petita contracció en l’activitat empresarial. Això podria desembocar en una recessió en la part d’Europa, motiu pel qual també l’hem infraponderat, no obstant això, en la part americana que és una de les nostres principals posicions, actualment només preveiem un petit alentiment.

Malgrat tot, per a treure unes conclusions exactes hem d’esperar a veure el creixement dels pròxims beneficis empresarials.

Amb la finalitat de prevenir, hem diversificat la cartera incrementant la part defensiva, fons d’empreses de productes bàsics que es comporten molt millor en moments de recessió i s’han incrementat les empreses d’elevada qualitat.

D’altra banda, mantenim una elevada exposició a les empreses d’intel·ligència artificial, ja que creiem que en cas que les empreses facin retallades s’aprofitaran d’aquestes tecnologies per a suplir les retallades de personal.

Finalment, en la part americana incrementem els fons d’empreses que es veuran molt beneficiades de les pujades de tipus i de les polítiques de Joe Biden, que beneficia a totes aquelles empreses que vulguin fer una transició energètica.

 

4. Increment de tensió geopolítica global

 

En els últims mesos hem vist com les tensions geopolítiques han anat en augment de manera global, fins al punt que hem de considerar-les com un possible risc de les nostres carteres.

Per citar algun exemple, actualment tenim un focus de conflicte amb la Independència de Taiwan, on la Xina considera que el territori és simplement una regió més del seu país i exigeix la unificació, però en canvi els EUA vol que l’illa tingui un estatus propi. Per què tant d’interès per Taiwan? En aquesta petita illa es fabriquen la meitat de tots els semiconductors del món, un dels motius pels quals és molt important a nivell estratègic i comercial.

No obstant això, la Xina segueix amb la seva estratègia Covid zero (confinaments i tancaments de fàbriques) i aquest efecte es trasllada a d’altres països del sud-est asiàtic, la qual cosa repercuteix de manera directa en occident en escassetat de matèries primeres i preus d’aliments bàsics disparats. Per posar un exemple, en el que va d’any la llet, els ous i la farina han pujat un 20%.

Tanmateix, això afecta de manera negativa a la Xina, ja que moltes empreses, a causa de continus talls en les cadenes de subministraments, estan deslocalitzant la producció a altres països com Vietnam i/o l’Índia.

Des de Ginvest, per a protegir els nostres co-inversors d’aquests impactes, implementem  dues estratègies:

La primera es basa en la diversificació en els mercats emergents, malgrat que ja no teníem la Xina des d’un moment inicial, ens posicionem cap a la diversificació en altres països com poden ser l’Índia o Vietnam on avui dia encara es mantenen les polítiques fiscals expansives i s’aprofiten de la deslocalització d’empreses de la Xina com hem comentat.

En segon lloc, busquem fons amb biaix en matèries primeres per a aprofitar els repunts de preus comentats.

 

Conclusions

 

Aquests són els principals riscos que des de Ginvest creiem que poden afectar els mercats de cara a l’últim trimestre de l’any, no obstant això, tenim l’esperança que algun d’ells, especialment el del conflicte bèl·lic, pugui veure’s solucionat al més aviat possible.

Per a acabar, a Ginvest, solem recordar les paraules de Sèneca: ”cap vent és favorable per a aquell que no sap a quin port es dirigeix”, per això és important tenir clars els nostres objectius i preparar-nos per a qualsevol situació de mercat que se’ns presenti.

 

 

 

francesc dominguez director de riscos de ginvest

Francesc Domínguez Masdeu

Director de riscos

 

 

Data
11 octubre 2022

Compartir

Llamar Contactar