Back to basics. El valor del creixement

El preu de l’acció d’una empresa en borsa és la suma del component racional (valor per fonamentals de l’empresa) i el component irracional (comportament de l’inversor segons el seu nivell de confiança, reflectint la valoració que fa d’ella).

En canvi, el preu d’una empresa és la valoració per fonamentals d’aquesta. Inclou la part tangible, és a dir, bàsicament els fluxos de caixa futurs que s’espera que l’empresa generi i la part intangible, la resta.

Si analitzem més detalladament aquest últim punt veurem que la valoració d’una empresa depèn de la valoració que es faci de cadascun d’aquests següents factors:

– Oportunitats de creixement

– Avantatge competitiu

– Governança sostenible

– Balanços financers sòlids

 

Fins fa pocs anys, la valoració d’una empresa se centrava fonamentalment en l’últim punt: l’anàlisi dels balanços. Ja que, el creixement futur era bastant predictible.

Per exemple, una fàbrica de galetes que anava incrementant vendes, fins que arribava al límit de la seva capacitat productiva, llavors havia de construir una nova fàbrica per a satisfer la demanda creixent. És a dir, ingressos i despeses eren bastant predictibles.

Actualment, el món és cada vegada més disruptiu, els canvis penetren i són adoptats cada vegada més ràpid per la societat. Per exemple, les ventes d’una empresa de software, una vegada desenvolupat el producte, són directament escalables sense necessitat d’augmentar despeses. D’aquesta manera, la part de creixement i ingrés és més difícil de predir.

Com a conseqüència, a part de l’anàlisi dels seus balanços, cada vegada hi ha més factors intangibles per a valorar una empresa a tenir en compte:

– Escalabilitat en vendes

– Imatge de marca

– Sostenibilitat

– Bon govern

 

D’altra banda, existeixen altres mètriques, per a valorar companyies, que no recullen les despeses en I+D, digitalització, etc. però que també formen part del valor intrínsec de l’empresa.

Estudis recents demostren que els beneficis són cada vegada menys rellevants avui que en el passat.

És per això que els analistes, depenent de les mètriques utilitzades, donaran diferent valoració i, per tant, diferent preu de referència i diferent recomanació per a una mateixa empresa.

De la mateixa manera, alguns també classifiquen les empreses com a valor o creixement segons tinguin múltiples majors o menors en determinades mètriques.

Creiem que no hi ha estils d’inversió diferents sinó, diferents maneres de valorar. Qualsevol inversor de llarg termini té el mateix objectiu en ment: bons models de negoci en què invertir.

Aquests bons models de negoci, en general, tenen avantatges competitius sostenibles que demostren el seu poder de creixement en el llarg termini. Són els fonamentals (marge i creixement de vendes) els que aporten valor en el llarg termini. Tot depèn de la valoració que es faci dels factors abans esmentats.

Per concloure, el que busquem no és valor o el creixement, sinó el valor del creixement.

 

 

 

 

Francesca Maset Viader

Directora de inversions