Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund

A finals de mes, i amb l’objectiu d’agafar més durada en renda fixa, hem incorporat el fons Janus Henderson Global Investment Grade Bond a les nostres carteres d’inversió, com a part del vèrtex de renda fixa Investment Grade.

 

Descripció

 

El Janus Henderson Global Investment Grade Bond és un fons amb una cartera àmplia d’emissions de deute (al voltant de 200 posicions), d’alta qualitat creditícia (gairebé un 90% de les emissions tenen qualitat creditícia A o BBB). A més, té un venciment mitjà ponderat de 7,56 anys amb una yield to worst* (YTW) d’un 6,09% segons les últimes dades publicades.

Si mirem més detalladament la cartera que composa el fons, més d’un 50% de les emissions són d’empreses del sector bancari i/o tecnològic, i més d’un 70% dels títols són d’empreses nord-americanes.

*Yield to Worst: rendibilitat que obtindria el comprador d’un títol de deute, amb els preus actuals i situant-se en el pitjor escenari possible per a l’inversor.

 

Objectiu de rendibilitat

 

L’objectiu de rendibilitat del fons és superar l’índex Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond en un 1,25% anual. Aquest índex és una representació del mercat global de bons de qualitat creditícia alta.

 

Per què Janus Henderson Global Investment Grade Bond?

 

El moment actual representa una oportunitat per a la renda fixa i per, en concret, aquelles emissions d’alta qualitat creditícia amb una durada elevada i un rendiment atractiu, que compensa amb escreix el risc assumit. Cal destacar que el nostre focus per agafar exposició a durada són les emissions d’alta qualitat creditícia, per tal de refugiarnos de la incertesa econòmica que tenim actualment.

És per això que creiem que és un bon moment per poder entrar en un fons amb un track record demostrable (més de 12 anys des de la seva creació i generant Alfa respecte el seu índex de referència), un equip experimentat (el fons és gestionat per un equip de 4 gestors amb una àmplia experiència tant al mercat de renda fixa com als mercats financers) i amb una relació rendibilitat-risc atractiva per a l’inversor (rendibilitats superiors al 5-6% anual, amb venciment a 5-7 anys, d’empreses d’alta qualitat creditícia).

 

_
Ginvest AM