GINVEST GPS FI

Long Term Equity Selection

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor a 12m + 800 pb en un horitzó temporal superior als 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 20 %. Per aconseguir-ho, el patrimoni s’invertirà en una cartera de renda variable. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 80 % i el 100 %. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos del mercat, així com a les fluctuacions de la taxa de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

El compartiment no pren en consideració les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat, ja que no disposa actualment de polítiques de diligència deguda en relació amb aquestes incidències adverses. Ginvest procedirà a la integració dels riscos de sostenibilitat en les decisions d’inversió de el fons en el transcurs de l’exercici 2021 a través de la formalització de la seva política de ESG.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN:

ES0125424038

CATEGORIA DEL FONS:

Renda variable internacional

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

19/10/2018

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

10€

DIPOSITARI:

Banco Inversis S.A.

COMISSIÓ DE GESTIÓ:

1% sobre el patrimoni

9% sobre els resultats

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

Gestors

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions